Нашата компания е колектив от невероятни хора.

Стремим се да изградим по-добро СЕГА към по-добро утре.

Mea 360 ltd. представлява търговско предприятие със силно участие в научноизследователска и развойна дейност.

С кого работим и си говорим

Българска академия на науките

Академията извършва научна работа в съответствие с универсалните човешки ценности, национални традиции и интереси. Участва в развитието на световната наука и спомага за умножаване на духовните и материални ценности на нацията.

Институт по органична химия

Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН Институтът по органична химия, един от най-старите химически институти в Българската академия на науките, е основан през 1960 година.

ИКИТ-БАН

В рамките на реформата, проведена в Българската академия на науките, с Резолюция на Общото събрание на БАН от 23 март 2010 г. Институтът за космически изследвания (SRI) и Институтът за слънчево-земни влияния (STII) се обединиха, за да образуват ново звено - Институтът за космически и слънчеви изследвания при БАН (SSTRI – BAS).

Институт по катализ - БАН

Институтът по катализа (ИК) на Българската академия на науките (БАН) е създаден на 01.04.1983 г. на базата на Лаборатория „Кинетика и катализ“, която започва своята дейност още през 1963 г., и в момента е водещ център за каталитична наука в страната и Югоизточна Европа.

Институтът по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" (ИМБ)

Институтът по молекулярна биология (ИМБ) е водещата национална изследователска институция в областта на молекулярната и клетъчната биология и биохимия. ИМБ е член на глобалната мрежа за молекулярна и клетъчна биология на ЮНЕСКО от 1995 г.

Институт по микробиология - БАН

Институт по микробиология - БАН е инициатор за създаването на балканско дружество по микробиология и е централната част на това общество и българското дружество по микробиология. Предоставят се консултации за много институции (държавни, университетски, частни и др.) относно общественото здраве, селското стопанство, хранителната промишленост, екологията и околната среда.

Университетска болница - ИСУЛ

Мултидисциплинарна университетска болница за активно лечение и медицински изследвания - ИСУЛ разполага с 39 отделения - 12 терапевтични, 10 хирургични, 9 медико-биологични и параклинични, 3 стоматологични. Към този момент 79 професори и доценти, 289 преподаватели и асистенти, 39 старши научни сътрудници, 104 научни сътрудници.

Специализирана акушерско-гинекологична болница за активно лечение - "Шейново"

Болницата е лидер в здравеопазването на майките и децата е белязана от историята и предопределена от амбицията и способностите на целия екип.

Александровска университетска болница

Александровска болница е първата университетска и мултиспециализирана болница в България и най-голямата болница в страната. Още от създаването си през 1879 г. той е водещ национален университет и медицински център.

СБАЛ по паразитни и инфекциозни болести „Проф. Иван Киров“

Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, но също така и Клиниката по инфекциозни болести към Висшия военномедицински институт.